Spring 2023

           Liyu Chen

        Andrew Lowy

Spring 2022

Linfeng Li

Chen-Yu Wei (via Zoom)

Spring 2020

Trambak Banerjee

 

Georgios Styliaris

 

 

Qian Yu

 

 

 

Spring 2019

Emre Demirkaya and Fanhui Xu

Spring 2018

Ehsan Emamjomeh-Zadeh and Guher Camliyurt

Spring 2017

Haifeng Xu and Negin Golrezaei

Spring 2016

Jie Ren

Fei Wang

Spring 2015

Zemin Zheng

Sunav Choudhary

Spring 2014

Anand Kumar Narayan and Ibrahim Ekren