Yiwei He

Postdoctoral Scholar - Research Associate
Pronouns She / Her / Hers Email yiweihe@usc.edu

Education

  • MS , Univ Southern California, 12/2016
  • BENGR , Beijing Univ of Technology, 6/2013