Xiang Jian

Lecturer
Xiang Jian
Pronouns He / Him / His Email xjian@usc.edu
    • (Spring 2023) EALC 106. Chinese II, MTWTh 11:00am – 11:50am,
    • (Spring 2023) EALC 106. Chinese II, MTWTh 09:00am – 09:50am,
    • (Spring 2023) EALC 407. News and Web Chinese, MW 02:00pm – 03:50pm,