Valeriy Cherepakhin

TEACHING ASST

Education

  • Specia , Moscow State Univ ‘M.V. Lomonosov’
  • NONE , Moscow State Univ ‘M.V. Lomonosov’
  • BA , Moscow State Univ ‘M.V. Lomonosov’