Skip to main content

Shuting Sun

Research Associate

Contact Information

Office: SGM 418
Phone: (213) 740-4940
E-mail: shutings@usc.edu

Education


  • B.S. Xiamen University, 07/2007