University of Southern California

Graduate Students


Luman Wang


Contact Information

E-mail: lumanwan@usc.eduResearch


Research Specialties


  • Shanxi piaohao, Late imperial China, Chinese native banking history

Publications


  • Journal Article
    Wang, L. (2013). Hou xiandai zhuyi lishixue wushi nian shuping (Featured Review: Post-modern History—A Genealogical Sketch). Shi xue yue kan (Journal of Historical Science). Vol. 11 (2013), pp. 121-132.